Portal zoricakusmuk.info podnio je Uredu disciplinskog tužioca VSTS BiH prijavu protiv glavne Okružne tužiteljice OJT Bijeljina Olge Pantić :: zoricakusmuk.info ::

Portal zoricakusmuk.info podnio je Uredu disciplinskog tužioca VSTS BiH prijavu protiv glavne Okružne tužiteljice OJT Bijeljina Olge Pantić


Prijava protiv Olge Pantić podnesena je Uredu disciplinskog VSTS jer je odobrila objavljivanje saopštenja o predmetu Milenko Tomić koji je u toku pred Okružnim sudom Bijeljina, što je tužilački disciplinski prekršaj. 

Konkretno, u pitanju je tužilački prekršaj iz člana 57. - Zakona o VSTS BiH - prema kojem je pod stavkom h) disciplinski prekršaj tužilaca davanje bilo kakvih komentara o sudskoj ili tužilačkoj odluci, postupku ili predmetu, dok predmet u toku pred navedenom sudom. 

Ovo javno oglašavanje OJT Bijeljina  izazvalo je oglašavanje brojnih nevladinih organizacija iz BiH i proteste ispred objekta pravosudnih institucija u Bijeljini, kada je održano posljednje ročište u predmetu Milenko Tomić, što može znatno uticati na pravičnost postupka ili suđenju! 

Saopštenje OJT Bijeljina objavljeno na zvaničnoj web stranici OJT Bijeljina citiram: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je u predmetu broj T14 0 KT 0030760 21 protiv Tomić Milenka zbog krivičnog djela -Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina- iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/17 i 15/21), u daljem tekstu KZ RS, okončalo istragu u periodu od 3 mjeseca, prije zakonom predviđenog roka za okončanje istrage, cijeneći načelo efikasnosti, te da se osumnjičeni nalazi u pritvoru i zbog statusa oštećene, da je u pitanju dijete. Optužnica je podignuta protiv optuženog Tomić Milenka zbog krivičnog djela -Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina- iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS dana 31.01.2022. godine. Nakon potvrđivanja optužnice Okružni sud u Bijeljini je donio Rješenje broj 12 0 K 008781 21 Kv 4 od 03.02.2022. godine, a po prijedlogu postupajućeg tužioca, produžio pritvor optuženom Tomić Milenku, te odredio da pritvor može trajati do izricanja presude, a najduže dvije godine računajući od dana potvrđivanja optužnice, to jeste od dana 01.02.2022. godine. Glavni pretres u ovom predmetu započeo je dana 05.04.2022. godine, a do sada održano je 28 glavnih pretresa. Postupajući tužilac u ovom predmetu se protivio izvođenju pojedinih dokaza odbrane pozivajući se na odredbu člana 254. stav 2. Zakona o krivičnom postupku RS („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 53/2012, 91/2017, 66/2018 i 15/2021), a u daljem tekstu ZKP RS, koja odredba propisuje da je „Dužnost sudije odnosno predsjednika vijeća da se brine za svestrano pretresanje predmeta i otklanjanju svega što odugovlači postupak, a ne doprinosi razjašnjenju stvari“. Iako se postupajući tužilac protivio izvođenju nepotrebnih dokaza odbrane sa obrazloženjem da bi izvođenjem istih vodilo odugovlačenju postupka, predsjednik vijeća nije, a što je po stavu tužioca trebao primjeniti odredbu člana 278. stav 2. ZKP RS, odnosno odbiti izvođenje dokaza koje su predlagali branioci optuženog jer je postupajući tužilac na svakom glavnom pretresu isticao prigovor, a koje prigovore vijeće nije uvažilo i pored činjenice da je sve to vodilo ka odugovlačenju postupka. Na ovaj način sudsko vijeće postupilo je u suprotnosti sa članom 13. ZKP RS (pravo na suđenje bez odgađanja), pa tako je u stavu 2. navedenog člana propisano „Sud je dužan da postupak sprovede bez odugovlačenja i onemogući svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja učestvuju u postupku“. Takođe, članom 190. Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 13/2010, 61/2013 i 68/2020) je propisano da je krivični postupak za djela iz člana 184. navedenog zakona hitan, a odnosi se na krivična djela kojim su oštećena djeca, a što je u konkretnom predmetu slučaj. Po stavu ovog Tužilaštva naročito se ukazuje nepotrebnim izvođenje dokaza po prijedlogu odbrane optuženog Tomić Milenka, a koji se odnosi na vještačenje „seksualnog maštanja i fantazija optuženog“, što je suprotno članu 254. stav 2. ZKP RS jer je izvođenje dokaza suvišno, te ne doprinosi razjašnjenju stvari, a Tužilaštvo je već izvelo sve dokaze vezane za utvrđivanje krivične odgovornosti optuženog. Ovakvo postupanje ostavlja prostora za sumnje, a naročito što je sud omogućio odlaganje nastavka glavnog pretresa i zbog zdravstvenih razloga optuženog, što po ocjeni postupajućeg tužioca nisu bili razlozi za odlaganje. Po stavu Tužilaštva iz svega naprijed navedenog proizilazi da je ovakvo postupanje sudećeg vijeća u suprotnosti sa ZKP RS, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i odredbama Konvencije o pravima djeteta i odredbama Konvencije vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe. Kako sa današnjim danom glavni pretres nije okončan nego je prekinut zbog zahtjeva branioca za izuzeće dva člana vijeća, smatramo za potrebnim da ovim upoznamo javnost jer ukoliko ne bude glavni pretres okončan i obzirom na odredbu člana 202. stav 3. ZKP RS, koja propisuje da ako za vrijeme od dvije godine ne bude izrečena prvostepena presuda, pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu, po sili zakona, a što bi značilo da će se optuženi Tomić Milenko pustiti na slobodu dana 01.02.2024. godine Puštanjem na slobodu optuženog Tomić Milenka po sili zakona, postupajućem tužiocu bi bilo onemogućeno da predloži produženje pritvora nakon izrečene presude u skladu sa članom 203. stav 1. i 2. ZKP RS, a što će po stavu Tužilaštva, uznemiriti prije svega oštećenu, koja je maloljetna i uticati na njen dalji psihički razvoj, kao i roditelje oštećene koji su sve vrijeme prisustvovali glavnom pretresu i u konačnici javnost, koja je putem medija upoznata o ovom predmetu”, stoji u saopštenju Okružnog javnog tužilaštva. 

 Na upit mog portala u vezi ovog javnog oglašavanja, Okružni sud Bijeljina odgovorio je - citiram: 

“Poštujući Vaš zahtjev koji zasnovan na zakonu o slobodnom pristupu informacija koji ste uputili ovom sudu napominjem da sam u predmetu koji navodite u zahtjevu član pretresnog vijeća i da zbog toga u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o krivičnom postupku nemam zakonskog ovlaštenja da dajem bilo kakve informacije u vezi predmeta u pogledu kojeg tražite moje izjašnjenje. Svaka informacija koju bi dao bila bi disciplinski prekršaj pa zbog toga ovaj sud, a i ja kao član vijeća i predsjednik suda mora poštovati prvo Zakon i sve druge akte koji propisuju ponašanje sudije u postupku. Ovo se odnosi i na stav suda kao pravosudne institucije da su u ovom postupku mora ostati nepristran”.

Iz VSTS BiH mi je potvrđeno da su zaprimili prijavu protiv Olge Pantić.

Najavljujem da ću lično podnijeti, u svoje lično ime, prijavu Uredu disciplinskog tužioca VSTS.

 

online